Algemene voorwaarden


Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
GadgetsForMobileDevices: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GadgetsForMobileDevices en de klant waarop GadgetsForMobileDevices deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GadgetsForMobileDevices, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door GadgetsForMobileDevices in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling
GadgetsForMobileDevices levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt GadgetsForMobileDevices zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/producten
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van GadgetsForMobileDevices over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Over de levering
GadgetsForMobileDevices doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien GadgetsForMobileDevices een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant GadgetsForMobileDevices schriftelijk ingebreke te stellen.
Indien de levering niet binnen 30 dagen geschiedt, kan de klant de koop kostenloos en zonder ingebrekestelling ontbinden.
De bestelingen worden verstuurd met TNT. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Over het versturen
GadgetsForMobileDevices draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is GadgetsForMobileDevices gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de garantie
GadgetsForMobileDevices garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door GadgetsForMobileDevices op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is GadgetsForMobileDevices eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door GadgetsForMobileDevices overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van GadgetsForMobileDevices te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 7 dagen doch niet later dan 14 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist GadgetsForMobileDevices of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. GadgetsforMobileDevices.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
GadgetsforMobileDevices.nl is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door GadgetsforMobileDevices.nl geleverd artikel.

Over terugbetalingen
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door GadgetsforMobileDevices.nl gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over Privacy
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van GadgetsforMobileDevices.nl . Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

GadgetsforMobileDevices.nl verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Over cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over gerichte aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Overige bepalingen
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan GadgetsforMobileDevices.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.